Trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử tại CÔN SƠN - KIẾP BẠC