Chương trình giao lưu tìm hiểu các nhân vật lịch sử nổi tiếng trên thế giới (29/09/2014)